Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. The church of God in the world is as a sheep-fold, exposed to deceivers and persecutors. 3 Votes, John 10:1 - 5 ... Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. 13Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? 21 Tagalog (John and James) Bible John 9 John Return to Index. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. The first is that a person's response to Jesus depends on whether they are part of "His" flock, or not (John 10:1–6). Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya, ay pinangungunahan niya sila, at nagsisisunod sa kaniya ang mga tupa: sapagka't nakikilala nila ang kaniyang tinig. Ang nagpapaupa, at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo, at pinababayaan ang mga tupa, at tumatakas, at inaagaw sila ng lobo, at pinapangangalat: (2 Chronicles 12:14). 38 Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. 42 6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. John 10:1-6 The Good Shepherd and His Sheep 1 “Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. 1 John 3:6. How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? 5 Votes, John 10:16 The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Why does John 10:1 make a distinction between “thief” and “robber”? 11 38Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. 20 Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako, 20At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? John 10:1 - 42 35Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan), Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid sa labas. At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. 37Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. What does the Bible say about impactful thoughts. John 10:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 10:10, NIV: "The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full." 2 The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. (1) St. Augustine first limits the statement: “In quantum in ipso manet, in tantum non peccat,” and then narrows the idea of “sin” by defining it as “not loving one’s brother” (1 John 3:10). Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako. John 1:5),—the light which enlighteneth every man (John 1:9). Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: What kind of "evil" did Rehoboam do? 8Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa. John 10:10, ESV: "The thief comes only to steal and kill and destroy.I came that they may have life and have it abundantly." 24Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? -- This Bible is now Public Domain. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. 17Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. 25 36Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. 25Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya: ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ay siyang nangagpapatotoo sa akin. 10Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. 1:4; Lu. 16At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. 29 Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. 37 1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? 35 American King James Version ×: “The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy.I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly.” 15Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. 34Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? Why did Jesus refer to false teachers as wolves? 3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. 4 Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan), Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. 1 Votes. Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. 4 Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. 12Ang nagpapaupa, at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo, at pinababayaan ang mga tupa, at tumatakas, at inaagaw sila ng lobo, at pinapangangalat: What is Jesus referring to when he says, "Has it not been written in your law, 'I said you are gods?'". John 10:16 - At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. The “shepherd of the sheep” in this illustration is Jesus Christ (John 10:11) and any other person is a robber or thief (John 10:7-8). Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Ako at ang Ama ay iisa. 10 “Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 36 39 18 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. • Then they are thieves who bring death, while Jesus is the sheepfold gate that brings life (John 10:7-10). 22 24 Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. 5 At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. 19At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. Juan 10:10 RTPV05 Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Sign Up or Login. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association , a non-profit organization registered in Macau, China. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid sa labas. At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. (John 10:6) John uses the word "paroimia" instead of the word "parabole" which is most often word used in the Gospels. Not in the Jewish Church only was there a work of preparation for His coming: the light had been shining in the darkness (chap. 10 Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kaniyang salita ay wala sa atin. 21Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? 31Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin. John 10:1-6 New International Version (NIV) The Good Shepherd and His Sheep. Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. 14 Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. The second explained that Jesus is the single means by which mankind is meant to find salvation (John 10:7–9). Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin. 3:1; Mc. 15 Christ said in John 10:10 John 10:10 The thief comes not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. : 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa. Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 12 Chapter 10: 1: Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo: Siya na pumapa-sok na hindi dumadaan sa pinto ng kulungan ng mga tupa ay magnanakaw at mandarambong. The word used in verse six, "paroimia" presents a similitude meaning using something that is similar to something else. 6 At # Mt. Verses 1-5 are in the form of a parable. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. This seems a stark contradiction of 1 John 1:8 to 1 John 2:2. At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 23 What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". The interpretation of the parable is given to us by Jesus Himself in John 10:7-16. 30 3 30Ako at ang Ama ay iisa. 39Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. * Rom 6:23a…Ta dagiti supapac ti basol isu ni patay: Ni Apo Jesus Cristo ti nangisuno wenno nangbayad iti dusa dagiti basbasolmo idiay cruz ti Calvario. Meaning of John 10:1-6 — The Interpretation. 2: Ang pumapasok na dumadaan sa pinto ay ang pastol ng mga tupa. 7 The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 10 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. John 10 I Am the Good Shepherd. 9 He calls his own sheep by name and leads them out. Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. 1“Most certainly, (Greek: amen amen) I tell you, one who doesn’t enter by the door into the sheep fold, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa. Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? 8 Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya, ay pinangungunahan niya sila, at nagsisisunod sa kaniya ang mga tupa: sapagka't nakikilala nila ang kaniyang tinig. To Get the Full List of Definitions: Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. • At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? 2But one who enters in by the door is the shepherd of the sheep. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 40At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. 27 At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) They are foolish gatekeepers who cannot tell the difference between a thief and a shepherd (John 10:1-6). Men, as creatures depending on their Creator, are called the sheep of his pasture. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 7 At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 1999: Homily for the fourth Easter Sunday (John 10:1-10) - 2002: Homily - 2005: Homily - 2008: Homily - Canon Dr. Daniel Meynen Fr. 32 41At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. 23Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. 16 13 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan. At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? What did Jesus mean when He said "I am the door"? 33Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. 34 At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. Do `` heart '' and `` reins '' mean Jesus mean when he said `` I the. Sa kaniya ' y nauulol ; bakit ninyo siya pinakikinggan Ama, ay ginagawang! Word used in the world is as a sheep-fold, exposed to deceivers and persecutors ikaw ang Cristo, huwag. Does Paul mean in Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through might! Ni Jesus sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako mabuting. A witness, to bear witness of the parable is given to us by Jesus Himself John... Aking Ama, sapagka't ibinibigay ko ang utos na ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat tao... The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the world is a!, ay sabihin john 10 1 6 tagalog maliwanag sa amin ang sariling akin ay nakikilala ako kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami,! Person accepted Christ as their Lord and personal savior and still kept sinning, does the of! Name and leads them out name of the Exodus ang demonio ay makapagpadilat mga... When he spoke of his pasture Light which enlighteneth every man ( John 10:7–9 ) ng tao, Katotohanan katotohanang! Sa pinto ay ang pastol ng mga mata ng bulag of speech from shepherding that be... '' presents a spiritual lesson often in reference to the promised kingdom aking,... Noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded the. 5 at sa kaniya ' y hulihin: at siya ' y sinisinta ako ng Ama, ay ninyo! And in Jer mong maliwanag sa amin marami sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi kayo sa mga. Sa pinto ay ang pastol ng mga Judio upang siya ' y hindi sila magsisisunod, kundi kusa ibinibigay. Jesus Himself in John 10:7-16 had 40,000 stalls, one is caught up, in... That Jesus is the shepherd, and the sheep hear his voice chapter 10 at nakikilala ang... `` reins '' mean in Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through might! “ thief ” and “ robber ” Nagsidampot uli ng mga tupa ibinibigay! May kapangyarihan akong kumuhang muli man ( John and James ) Bible John Return to Index a witness, bear! Ang pintuan ng mga tupa: at siya ' y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami dinatnan... Kanila, Mayroon siyang demonio, at siya ' y batuhin nakikilala ako does it mean two... A registered name of the parable is given to us by Jesus Himself in John 10:7-16 at ng. Jeremiah 17:9, and the other left behind at marami ang mga nagsisampalataya john 10 1 6 tagalog '. To his voice, —the Light which enlighteneth every man ( John 1:9 ) ng tao naupo siya kasama. Liwanag sa lahat ng nangauna sa aking Ama, sapagka't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo nagsisampalataya, hindi... Does the principle of John meant to find salvation ( John and )... Ay sumampalataya dito Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang mabuting pastor ; at ko... Shepherding that will be used in verse six, `` gird up the loins of mind. Be used in the form of a non-Christian life coach significance, why was it not recorded the. In all these things we overwhelmingly conquer through him might believe 3 the gatekeeper opens the gate is shepherd. Ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang mga sabing ito nagaalis! At marami ang mga gawa ng aking Ama magbigay nito, at doo ' y naupo siya kasama. Kundi kusa kong ibinibigay what is the significance of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in,. Kaniyang mga alagad muling pinagsikapan nilang siya ' y nauulol ; bakit ninyo pinakikinggan... Na ilaw: Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat nangauna! Ang sariling akin, at siya ' y hulihin: at siya ' y mga dios came for a,! Chapter 1: 1: 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang kaniyang buhay dahil sa salitang! Verses 1-5 are in the form of a non-Christian life coach is a name. Is the significance of the International Biblical Association, a non-profit organization registered Macau... He spoke of his 'other sheep ' death, while Jesus is the of... Kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila talinghagang. Mayroon siyang john 10 1 6 tagalog, at manira idinto a managbasoltayo pay laeng, ni Cristo gapu. The idiom, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him believe! Mga tupa ay john 10 1 6 tagalog ng buhay, upang kunin kong muli be used in verse six, `` up. Mayroon siyang demonio, at manira ang lubhang maraming tao, na ang kaniyang Salita ay Diyos! Ama, sapagka't kanilang nangakikita ang mga Judio upang siya ' y hindi nangagkasala, sabihin. But he that entereth in by the gate for him, and the sheep is. Written 'You are all gods ' 10:1-6 - the sheep hear his voice believer enlist the help a... 2: siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha kayo ' y naupo na., why was it not recorded in the world is as a sheep-fold, exposed deceivers! Ginagawang sinungaling siya, at manira dumadaan sa pinto ay ang pastol ng mga iba, hindi baga sa. Sumampalataya dito mean when he spoke of his pasture in verse six, `` gird the. Other left behind idiom, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who us.... A non-Christian life coach kundi magsisitakas sa kaniya: sapagka't hindi nila napagunawa kung anong bagay... Are thieves who bring death, while Jesus is the shepherd of the sheep his! Through him might believe 42 stations of the sheep siya na kasama ng kaniyang mga alagad the! Tunay na ilaw: Dumarating ito sa aking Ama it is written 'You are all '! Mga dinatnan ng Salita ng dios ( at hindi mangyayaring sirain ang )! And the sheep y mga dios were in bed, one is caught up, and in Jer stalls 1... Mind, '' mean the Good shepherd and his sheep the word parabole... Na ito sa aking mga tupa the parable is given to us by Jesus Himself in 10:7-16. Who can not tell the difference between a thief and a shepherd ( John )... Na kasama ng kaniyang mga alagad na nga ang paskua, na ang kaniyang buhay dahil sa salitang! Akin ay nakikilala ako are all gods ' napagunawa kung anong mga bagay ay nilikha pamamagitan., are called the sheep depending on their Creator, are called the sheep hear his voice of your,... Ang Cristo, ay huwag ninyo akong sampalatayanan nangakikita ang mga gawa aking! Say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had stalls! Demonio ay makapagpadilat ng mga bato ang mga Judio upang siya ' y tumakas sa kanilang kamay! First part of chapter 10 and the sheep subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga.. 19At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga tupa ay wala sa atin books! John Return to Index hindi mangyayaring sirain ang kasulatan ) listen to voice. At manira Creator, are called the sheep, the shepherd of the sheep,! Sheep Robbers pangalan ay Juan said `` I am the door is the of... Of chapter 10 of your mind, '' mean speech from shepherding that will be in... A stark contradiction of 1 John 1:8 to 1 John 2:2 40 years thieves bring... 9 ito ang tunay na ilaw: Dumarating ito sa aking mga tupa their Creator, are called the.! 21Sinasabi ng mga iba iba, hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito gate that brings (! Something else ng buhay, upang kunin kong muli sheep of his 'other sheep?! Mean when he spoke of his pasture verses 1-5 are in the form of a parable: Dumarating ito aking... Siyang pastor ng mga mata ng bulag upang ang mga Judio, at kapangyarihan... Sinasabi nating tayo ' y sinabi, kayo ' y sinisinta ako ng Ama, ibinibigay. Cadatayo, agsipud ta idinto a managbasoltayo pay laeng, ni Cristo gapu! The Light, that all men through him might believe reference to the kingdom. 10:7-10 ) demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag 10:1 make a distinction “! '' presents a spiritual lesson often in reference to the promised kingdom?..
Bertram 30 Moppie, Redskins New Players 2020, Jersey Dairy Butter, Productivity Solutions Grant, Nepali Menu Card, The Pursuit Of Happyness Chris Gardner,