Cometh - believeth. Faith is the experience of contentment in Jesus. (See John 6:39.) John 11:25 Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live: Ellicott's Commentary for English Readers (40) And this is the will of him that sent me.--Read, For this is the will of My Father. 11:28; Rev. In John 6:35-51, Jesus affirmed who He was. John 11:25–26 25 Jesus said unto her, I am b the resurrection , and the c life : d he that believeth in me , though he were dead , yet shall he live : 26 And whosoever liveth and believeth in me e shall never die . "I am the living bread that came down from heaven. Without the resurrection Christianity falls apart. There he stayed, 41 and many people came to him. Growing FAITH – Lumalagong Pananampalataya 2 Thessalonica 1:3-5 (NKJV) 3 We are bound to thank God always for … John 6 Jesus Feeds the Five Thousand. Juan 1:4 Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. The resurrection of Jesus is the most crucial event in Christian history. Lucas 6:35 - Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. NLT Premium Value Large-Print Slimline Bible--soft leather-look, brown/tan. Rev., shall not. Never (οὐ μὴ) Rather, in nowise, or by no means. Jean 6:35 Louis Segond (LSG) 35 Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Scripture: Matthew 6:11, Matthew 6:31-33, John 6:35, Deuteronomy 8:3, Romans 12:1-2, Matthew 6:5-8 (view more) (view less) Denomination: Nazarene. 36 But as I told you, you have seen me and still you do not believe. The God Of Israel” Contributed by Clarence Eisberg on Apr 30, 2020 | 871 views. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Growing Faith Series Contributed by Ritchie Guerrero on Nov 10, 2020 based on 1 rating | 359 views . Lucas 17:33 Sinomang nagsisikap ingatan ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: datapuwa’t ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay ay maiingatan yaon. View More. Tagalog Bible Verses Tungkol sa Buhay. He not only commands us to love family and friends. Juan 6:35 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. Bread is such a basic food item that it becomes synonymous for food in general. alongside Explanation of John 1:7 and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #2 If anyone eats of this bread, he will live forever. Faith in its active aspect and in its resting aspect. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Louis Segond (LSG) by Public Domain. Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst" (John 6:35). Whether or not he knew them (or any one of them) continues to be debated. Louis Segond (LSG) by Public Domain. Jesus radically requires us to love even enemies who have aggressively hated us, cursed us, and taken what rightfully belongs to us. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. A person can survive a long time on only bread and water. Bible Gateway Recommends. John 6:35, ESV: "Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst." Ǝlinjil wa n Yaxya 6:35 Tawallamat Tamajaq NT Inn-asan Ɣaysa: «Nak a imosan amensay wa ihakkin tǝmǝddurt ta tǝɣlalat. Filipino [Tagalog] Read Version: Ang Salita ng Dios Audio Bible: Ang Salita ng Dios. That. John 6:35 English Standard Version (ESV) 35 Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. NLT Premium Slimline Reference Bible, Large Print, soft imitation leather, pink/brown. Resurrection Revelations Contributed by Derrick Tuper on Apr 13, 2020 | 1,508 views. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 40 Then Jesus went back across the Jordan to the place where John had been baptizing in the early days. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Our Price: $13.99 Save: $7.00 (33%) Buy Now. 7:16] English Standard Version (ESV) The Holy Bible, English Standard Version. alongside Explanation of John 1:6 and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #2 Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6:35 Segond 21 (SG21) 35 Jésus leur dit: «C’est moi qui suis le pain de la vie. He says that our love for others must match the love of God Most High, who is kind to ungrateful and evil men (6:35). Bible > Interlinear > John 6:35 John 6:35 John 6 - Click for Chapter. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 3 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sorry but your search resulted in no verses being found. John 6:37 All G3956 that G3739 the Father G3962 giveth G1325 me G3427 shall come G2240 to G4314 me; G1691 and G2532 him that cometh G2064 to G4314 me G3165 I … John's Gospel is rather different from the other three. General Search for 'John 6:35' within '' on StudyLight.org. 58] John 6:35: ch. 41, 48, 51; [ver. Luke 6:35-36 Love Your Enemies. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa … In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Download the Free Bible App. Retail: $39.99. John 6:35 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 6:35, NIV: "Then Jesus declared, 'I am the bread of life.Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." Search results for 'John 6:35' using the 'New American Standard Version'. Links. John 6:35-40 New International Version (NIV) 35 Then Jesus declared, “I am the bread of life. I am the bread of life. Lucas 12:23 Sapagka’t ang buhay ay higit kay sa pagkain, at ang katawan kay sa damit. John 6:40 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 6:40, NIV: "For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day.'" 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . Tagalog; Türkçe ; Twi; Reo tahiti ... (6,35; 41; 48; 51) Je suis la lumière du monde (8,12; 9,5) Je suis la porte (10,7; 9) Je suis le bon berger (10,11; 14) Je suis la résurrection et la vie (11,25) Je suis le chemin, la vérité et la vie (14,6) Je suis la vigne (15,1; 5) Les 7 miracles de l'Evangile selon Jean. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. The common text has inserted the opening words of these verses. Adults (237) All (39) ... Scripture: John 14:1-14, John 6:35, John 8:12, John 10:11, John 11:25, John 15:1, John 14, John 15, John 16, John 17, John 10:7 (view more) (view less) Denomination: Episcopal "I Am…. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Vincent's Word Studies. Jesus’ standard here is so high that many of us may respond as we would to the offer … John 6:35. Full Sermon (804) Outlines (186) ... John 11:25, John 10:7, John 8:12, John 11:1-46, John 6:35 (view more) (view less) Denomination: Baptist. Please modify your queries and try again. John 6:35 And G1161 Jesus G2424 said G2036 unto them, G846 I G1473 am G1510 the bread G740 of life: G2222 he that cometh G2064 to G4314 me G3165 shall never G3364 hunger G3983 ; and G2532 he that believeth G4100 on G1519 me G1691 shall G1372 never G4455 * G3364 thirst G1372 . Jean 6:35 Segond 21 (SG21) 35 Jésus leur dit: «C’est moi qui suis le pain de la vie. "I am the bread of life" (John 6:48). In any event, his witness to Jesus goes its own way, highlighting matters that in the other Gospels remain implicit and underdeveloped. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Juan 6:33 Sapagka’t ang tinapay ng Dios ay … Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . A form of expression peculiar to John. 35 Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. Study John 1:6 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. Study John 1:7 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. All appear in the book of John. 37 All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. John 6:40, ESV: "For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day.”" See John 6:41, John 6:48, John 6:51; John 8:12; John 10:7, John 10:9, John 10:11, John 10:14; John 11:25; John 14:6; John 15:1, John 15:5. Jean 6:26,30,40,64 Jésus leur répondit: En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous … Tagalog Bible: Luke. Jesus said in John 6:35, “I am the bread of life; he who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst.” In other words, what it means to believe in Jesus is to experience him as the satisfaction of my soul’s thirst and my heart’s hunger. 5:40; Matt. A-A+. John 6:35 says, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.” Bread is considered a staple food—i.e., a basic dietary item. 4:14; 7:37; [ch. Full Sermon (229) Outlines (57) Audience . Our Price: $29.99 Save: $10.00 (25%) Buy Now. Jean 6:35 Louis Segond (LSG) 35 Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Biblica, The International Bible Society, provides Godʼs Word to people through Bible translation and Bible publishing, and Bible engagement in Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America, and South Asia. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Le mariage à Cana (2,1-12) La guérison du fils d'un officier (4,43-54) La 36 Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na … They said, “Though John never performed a sign, all that John said about this man was true.” 42 And in that place many believed in Jesus. John 6:35 in all English translations. Cross references: John 6:35: ver. Jesus the Bread of Life - When they found him on the other side of the lake, they asked him, “Rabbi, when did you get here?” Jesus answered, “Very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed but because you ate the loaves and had your fill. Retail: $20.99.